STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ:

W ramach rozbudowy i kompleksowego zagospodarowania przestrzennego obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie opracowana została koncepcja obejmujące rozbudowę SAG, która w finalnej wersji osiągnie powierzchnię blisko 104,00 ha. Inwestycja, ze względu na swój zakres rzeczowy oraz ograniczenia czasowe dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, a także ograniczenia finansowe Wnioskodawcy została podzielona na etapy.

W ramach pierwszego etapu zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie - etap I" w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 4.3 "Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej" Schemat B " Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20ha". Prace budowlane obejmowały budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Mościckiego i Czystej oraz drogi dojazdowej do nowych terenów dla inwestorów, które zostaną ulokowane po północnej stronie Zakładów Mechanicznych.

Etapy rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej

W etapie drugim przewiduję się dozbrojenie terenu tj. budowę sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej. Ponadto dzięki realizacji projektu w obszarze Strefy powstaną drogi wewnętrzne wraz z instalacją ich oświetlenia oraz utworzone zostaną miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych.

Do chwili obecnej opracowano Studium Wykonalności Projektu, wykonano prace przygotowawcze (w tym Program Funkcjonalno Użytkowy).

Kontynuowane są działania zmierzające do przeprowadzenia postępowań przetargowych pozwalających wyłonić wykonawcę robót budowlanych oraz właściwych inspektorów nadzoru.

Podział na tereny inwestycyjne

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z ofertą inwestycyjną na stronie głównej poświęconej rozbudowie SAG.